[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?BROŽ Zdeněk, Mgr., starosta města Šumperka [ Starosta města nebo obce ]

Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperk
STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA
Mgr. Zdeněk Brož


Starosta v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města uděluje pokyny tajemníkovi MěÚ k plnění úkolů, které vyplývají z usnesení těchto orgánů města.

Při výkonu funkce starosta:
- zastupuje město navenek,
- připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
- spolu s 1. místostarostou podepisuje právní předpisy obce,
- je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
- koordinuje činnost místostarostů a tajemníka MěÚ a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení zastupitelstva a rady města,
- spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady města a pomáhá jim při plnění úkolů,
- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zvláštního zákona,
- jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ a stanoví jeho plat
podle zvláštních předpisů,
- organizuje a kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
- zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
- řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
- může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
- je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
- řídí Městskou policii Šumperk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
- může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
- v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Šumperk
Mgr. Zdeněk Brož
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 388 111
(+420) 583 388 412 Podatelna
fax: (+420) 583 214 188

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muSumperk.cz

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 49, 01.11.2004 v 13:19 hodin


Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz